Odszkodowanie za gradobicie w sadzie

Gradobicie w uprawach rolnych, w tym sadowniczych stanowi jedno z większych zagrożeń finansowych dla sadownika. Opad gradu może spowodować utratę plonu, tym samym pozbawić części dochodu sadownika.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za skutki gradobicia w uprawie sadowniczej?

Odszkodowanie przysługuje jeśli uprawa sadownicza jest ubezpieczona od skutków gradobicia.  Wówczas uprawa posiada ochronę ubezpieczeniową, z górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela tj. sumą ubezpieczenia, którą określa sadownik w porozumieniu z ubezpieczycielem. Z reguły górna granica stanowi iloczyn składowych: powierzchni ubezpieczonego areału; wydajności plonowania; oraz ceny jednostkowej przyjętej za kg/t.

Wystąpienie gradobicia w uprawie sadowniczej, co dalej?

W przypadku wystąpienia gradu, należy niezwłocznie zgłosić szkodę do  ubezpieczyciela który udziela ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel prowadzi postępowania likwidacyjne, zbiera niezbędne dokumenty celem określenia wysokości szkody, przede wszystkim przeprowadza oględziny z udziałem rzeczoznawcy. Wysokość należnego odszkodowania zostanie określona, na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązujących w dacie zawarcia polisy.

Gdy wypłacone odszkodowanie za skutki gradobicia w uprawie sadowniczej jest za  niskie

Jeśli ubezpieczyciel wypłacił za niskie odszkodowanie za skutki gradobicia, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z zasadami szacowania szkody, tym samym należnego poszkodowanemu odszkodowania. Ubezpieczyciel gromadzi akta likwidacji szkody, które są udostępniane poszkodowanemu na jego wniosek. W aktach likwidacji szkody powinny znajdować się niezbędne informacje, dane którymi ubezpieczyciel kierował się szacując szkodę.

Odszkodowanie powinno stanowić rekompensatę za uszczerbek majątkowy, wywołany gradobiciem. Oznacza to, że odszkodowanie powinno pokryć utracone korzyści i poniesioną stratę za skutki gradobicia. Niemniej podczas szacowania szkody ubezpieczyciel ma na względzie treść ogólnych warunków ubezpieczenia, które stanowią m.in. o sposobie obliczenia należnego odszkodowania.

Gdy wypłacone odszkodowanie nie pokrywa w całości szkody doznanej w wyniku gradobicia, poszkodowanemu przysługuje możliwość odwołania/ reklamacji od decyzji ubezpieczyciela. Należy wskazać dlaczego poszkodowany nie zgadza się z przyjętą wysokością odszkodowania, powołać argumenty przemawiające za dopłatą odszkodowania. 

Warto dokumentować wszelkie dane, które obrazują wysokość rzeczywiście poniesionej szkody (np. zdjęcia uszkodzonych owoców, filmy).

Jeśli ubezpieczyciel odmówi dopłaty należnego odszkodowania, można wystąpić na drogę postępowania sądowego o zapłatę brakującej części  odszkodowania. Wówczas sąd dokona oceny czy i w jakiej wysokości przysługuje dopłata odszkodowania za skutki gradobicia.   


Więcej informacji na temat odszkodowań za gradobicie znajdziecie Państwo na stronie autora wpisu – Kancelarii Radców Prawnych Wojtas i Wojtas.